(English Version Below)

Սկաուտութեան Մասին

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտութեան Մասին

Դրօշակ

drosh

Անուն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտութիւնը անբաժան մասն է Միութեան ընդհանուր կառոյցին եւ անոր անդամները կը կոչուին Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներ։

Նպատակ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտութեան նպատակն է.

 • Պատրաստել ամուր նկարագրի եւ բարոյական բարձր արժանիքներու տէր, հաւատաւոր եւ անձնուէր հայեր՝ ծառայելու աղգին եւ հայրենիքին ու նուիրուելու հայ ժողովուրդի ձգտումներու իրագործումին։
 • Պատրաստել առողջ, չարքաշ ու արի անհատներ։
 • Զօրացնել իրենց մտային կարողութիւնները։
 • Զարգացնել իրենց մէջ պարտականութեան, պատասխանատուութեան եւ պատուի գգացումները, ինչպէս նաեւ վեհանձնութեան եւ զոհողութեան ոգին։
 • Արթնցնել համագործակցութեան, ծառայասիրութեան, ընկերասիրութեան ոգին, պատրաստելով տիպար քաղաքացիներ։

Միջոցներ

Իրագործելու համար իր սկաուտութեան նպատակները, Հ.Մ.Ը.Մ.ը կը կազմէ սկաուտական խումբեր հայրենիքի եւ գաղութներու մէջ։ Սկաուտներու ազգային, քաղաքացիական, ընկերային, սկաուտական դաստիարակութեան եւ որակաւոր ու կարող աստիճանաւորներու պատրաստութեան համար կր կազմակերպուին դասախօսութիւններ, դպրոց-բանակումներ, դասընթացքներ, արշաւներ, բանակումներ եւ համագումարներ։

Ծանօթացնելու համար սկաուտութիւնը եւ տարածելու համար անոր նպատակները.

 • Կը կազմակերպուին ծնողական հանդիպումներ, հրապարակային դասախօսութիւններ եւ ձեռնարկներ։
 • Կր հրատարակուին գիրքեր եւ յօդուածներ մամուլով։
 • Յատուկ աշխատանք կր տարուի սկաուտութիւնր ծանօթացնելու հայ աշակերտութեան։

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտութեան Բաժանմունքներ եւ Կարգեր

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ

Մանչերու Յատուկ

 • Գայլիկ
 • Արի
 • Երէց

Աղջիկներու Յատուկ

 • Արծուիկ
 • Արենոյշ
 • Պարմանուհի

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԵՐ

Գայլիկներ կամ Արծուիկներ

 • Կակուղ Թաթիկ
 • Միաստղ
 • Երկաստ

Արիներ կամ Արենոյշներ

 • Նորագիր
 • Նորընծայ
 • Երկրորդ Կարգ
 • Առաջին Կարգ
 • Վկայեալ Կարգ

Երէցներ եւ Պարմանուհիներ

 • Նախապատրաստական Շրջան
 • Մարզումի Շրջան
 • Ընդհանուր Ծառայութեան Շրջան
 • Վկայեալ Կարգ
 • Արարատեան Կարգ

Խմբապետներ եւ Խմբապետուհիներ

 • Տախտակ Նշան (Wood Badge)
 • Արարատեան Կարգ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտին Նշանաբանը

Նշանաբան

Հ.Մ.Ը.Մ.ի նշանաբանն է. <<Բարձրացի՛ր-Բարձրացուր>>

Միջազգային Սկաուտութեան նշանաբանն է. <<Միշտ Պատրա՛ստ>>

Գայլիկինը եւ արծուիկինը <<Լաւագո՛յն>>

Արիին եւ արենոյշինը <<Միշտ Պատրա՛ստ>>

Երէցին եւ պարմանուհիին <<Ծառայո՛ղ>>

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտին խօստումը եւ Դաւանանքը

Գայլիկ – Արծուիկ

Կակուղ Թաթիկի գիտելիքները յաջողութեամբ իւրացուցած գայլիկը կամ արծուիկը կը կատարէ հետեւեալ խոստումը.-

<<Կը Խոստանամ ընել կարելիս՝ հաւատարիմ ըլլալու Աստուծոյ, Հայրենիքիս, ծնողքիս եւ վոհմակի (երամի) օրէնքին։ Գործել բարիք մը ամէն օր>>։

Վոհմակի օրէնքն է.-

 • Գայլիկը մտիկ կ՚ընէ Ծեր գայլը։
 • Գայլիկը ինքզինքը մտիկ չ՚ըներ։
 • Գայլիկը մաքուր հայերէն կը խօսի։

Երամի օրէնքն է.-

 • Արծուիկը մտիկ կ՚ընէ Արծիւը։
 • Արծուիկը ինքզինք մտիկ չ՚ըներ
 • Արծուիկը մաքուր հայերէն կը խօսի

Արի – Արենոյշ

Նորագիրի գիտելիքներր յաջողութեամբ իւրացուցած արին կամ արենոյշը կր կատարէ հետեւեալ խոստումը.-

Հ.Մ.Ը.Մ.ի արիին-արենոյշին խոստումը.- <<Կը Խոստանամ ըլլալ հաւատարիմ Աստուծոյ եւ ծառայել Ազգիս ու Հայրենիքիս։ – Միշտ օգնել ուրիշին եւ գործել իբրեւ պարտականութեան գիտակից, արի եւ վեհանձն մարդ։ – Հնազանդիլ Հ.Մ.Ը.Մ.ի արիներու(արենոյշներու) դաւանանքին>>։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի արիներու եւ արենոյշներու դաւանանքն է.-

 • Արիին-Արենոյշին խօսքը նուիրական է։
 • Արին-Արենոյշը հնազանդ է։
 • Արին-Արենոյշը հաւատարիմ եւ ուղղամիտ է։
 • Արին-Արենոյշը միշտ կ՚օգնէ ուրիշին։
 • Արին-Արենոյշը բարեկամ է բոլորին եւ եղբայր (քոյր) ուրիշ սկաուտի՝ առանց ընկերային կարգի խտրութեան։
 • Արին-Արենոյշը բարեկիրթ է։
 • Արին-Արենոյշը մաքուր հայերէն կը խօսի ամէն ատեն եւ ամէն տեղ։
 • Արին-Արենոյշը անասուններ եւ բոյսեր կը սիրէ եւ կը պաշտպանէ։
 • Արին-Արենոյշը միշտ զուարթ եւ խանդավառ է։
 • Արին-Արենոյշը աշխատասէր եւ կորովի է։
 • Արին-Արենոյշը տնտեսող է։
 • Արին-Արենոյշը մաքուր է մտածումով, խօսքով եւ գործով։

Երէց – Պարմանուհի

Նախապատրաստական շրջանի գիտելիքները յաջողութեամր իւրացուցած երէցը կամ պարմանուհին կր կատարէ հետեւեալ երդումը.-

<<Կ՚երդնում պատւոյս վրայ – Հաւատարիմ մնալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ծրագիր-Կանոնագրին եւ սկաուտութեան սկզբունքներուն ու օրէնքներուն։ – Ծառայել Ազգիս, Հայրենիքիս եւ աշխատիլ հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն իրագործման։ – Պայքարիլ այլասերման եւ ապազգայնացման դէմ՝ պահպանելով հայ լեզուն, հայ մշակոյթը եւ ազգային նկարագիրը>>։

Սկաուտութեան Պատմութիւնը Եւ Առաջին Հայ Սկաուտները

Սկաուտութեան հիմը դրաւ Անգլիացի զօրավար Լորտ Ռոպէր Պէյտն Փաուըլ 1907-ին։

Սկաուտութեան հիմնադիրը, այս շատ գեղեցիկ շարժումի գաղափարը յըղացաւ, երբ անգլիական բանակին հետ Ափրիկէ եւ Հնդկաստան կը ճամբորդէր եւ ականատես կ՛ըլլար զանազան ցեղերու կենցաղին։

1897-1900 Պօէրներու դէմ պատերազմի ընթացքին, նկատի ունենալով, որ իր զինուորները բաւարար չափով ձեռներէց, կարգապահ եւ հաւատարիմ չեն, ան փորձեց պատանիները կրթել փոքր տարիքէն՝ մանկավարժական գործնական հիմունքներով եւ անոնց յատուկ խաղերով, ապագայ մարդը պատրաստելու նպատակով:

1907-ին Պէյտըն Փաուըլ իր նորակազմ խումբով կատարեց առաջին բանակումը Պրաունսի կղզիին մէջ, մեծ յաջողութեամբ։

1908-ին հրատարակեց իր <<Սկաուտին գիրքը>>, որ գործնական աշխատանքի եւ երիտասարդական մեծ շարժումի մը փառապսակը պիտի ըլլար։

1910-ին, Անգլիոյ մէջ սկաուտներու թիւը 100,000էն աւելի էր ու հիմնադիրը, հրաժարելով զօրավարի իր պաշտօնէն, ամբողջութեամբ նուիրուեցաւ այս շարժումին։

Այս թուականէն անմիջապէս յետոյ, ամբողջ Եւրոպայի մէջ սկաուտական անհամար խումբեր կազմակերպուած էին արդէն։

Բնական է, Հայ ժողովուրդը անտարբեր պիտի չմնար այս շարժումին հանդէպ, ու յանձին պոլսոյ <<Հայ Դպրոցի>> Տնօրէն Յովհաննէս Հինդլեանի, 1912-ին հիմը դրուեցաւ Հայ սկաուտներու կազմակերպութեան։

1913-ին Գրիգոր Յակոբեան, Շաւարշ Քրիսեան եւ Յովհաննէս Հինդլեան պոլսոյ հայ մարզական խումբերուն, մարզանքի հետ զուգընթաց կուտային սկաուտական դասախօսութիւններ, կազմակերպելու համար սկաուտական խումբեր։ Ասոնք <<Մարմնամարզ>> շաբաթաթերթի մէջ կը հրատարակեն առաջին հայ սկաուտի երդումը։ Առաջին սկաուտական խումբը կը կազմուի Կ. Պոլսոյ <<Նոր Դպրոց>>ի աշակերտներէն, որուն անմիջապէս կը հետեւին <<Հրատ>> մարմնամարզական ակումբի տղաքը։ Նոր դպրոցի վարիչը Շաւարշ Քրիսեանն էր, իսկ <<Հրատի>> վարիչը՝ Գառլօ Շահինեան։

Այս երկու խումբերու վարիչներուն գործունէութիւնը սկսաւ միասնաբար։ Նոր Դպրոցի եւ Հրատի տարազները միասին Կ՛ապսպրուին Անգլիայէն։ Նոր Դպրոցը ունէր խաքի շապիկ եւ կապոյտ տափատ։ Իսկ <<Հրատ>> կապոյտ շապիկ եւ խաքի տափատ։ 1913- ի հայկական ողիմպիականին այս երկու խումբերը Շաւարշ Քրիսեանի առաջնորդութեամբ կը մասնակցին ընդհանուր տողանցքին եւ կը կատարեն հաւաքական մարզանքներ, ստեղծելով խանդավառութիւն։ Այս շարժումէն քանի մը ամիս յետոյ Գրիգոր Յակոբեան կը կազմէ <<Հայ Մարմնամարզարանի սկաուտական խումբը>>:

Այս երեք խումբերը կ՛ունենան սկաուտական ոգիով գործունէութիւն, այնքան օրինակելի որ, այսօր իրենց շնորհիւ կայ ամբողջ սերունդ մը հայ սկաուտներու Հայրենիքի եւ համայն Աշխարհի բոլոր հայ գաղութներու տարածքին որ չպիտի մոռնայ <<Ծառայել Հայրենիքին>>։

 

 

HOMENETMEN MOTTO

Բարձրացի՛ր Բարձրացու՛ր

“PARTSRATSIR PARTSRATSOUR”

The Motto originated by Bedros Adrouni. The Armenian scout should discipline his body with exercise, and his mind with new knowledge and fill his spirit with the ideas and aims of the organization. At the same time he is to help his fellow scout by increasing his knowledge as well.

SCOUTING MOTTO

Միշտ Պատրա՛ստ

“Be Prepared” “MEESHD BADRAST

No matter in what situation you find yourself, you should “be prepared” to carry out your promise and law. The Scouting Symbol — “SHOOSHANAZAGHIG”

A: The three parts of the promise B: The scouts ever present smile C: The scouts tongue which always speaks the truth.

2.5_Hometmen_Scouts_Logo

Scout Promise and Law

Կը Խոստանամ ըլլալ հաւատարիմ Աստուծոյ եւ ծառայել Ազգիս ու Հայրենիքիս։ – Միշտ օգնել ուրիշին եւ գործել իբրեւ պարտականութեան գիտակից, արի եւ վեհանձն մարդ։ – Հնազանդիլ Հ.Մ.Ը.Մ.ի արիներու(արենոյշներու) դաւանանքին

Հ.Մ.Ը.Մ.ի արիներու եւ արենոյշներու դաւանանքն է.-

 • Արիին-Արենոյշին խօսքը նուիրական է։
 • Արին-Արենոյշը հնազանդ է։
 • Արին-Արենոյշը հաւատարիմ եւ ուղղամիտ է։
 • Արին-Արենոյշը միշտ կ՚օգնէ ուրիշին։
 • Արին-Արենոյշը բարեկամ է բոլորին եւ եղբայր (քոյր) ուրիշ սկաուտի՝ առանց ընկերային կարգի խտրութեան։
 • Արին-Արենոյշը բարեկիրթ է։
 • Արին-Արենոյշը մաքուր հայերէն կը խօսի ամէն ատեն եւ ամէն տեղ։
 • Արին-Արենոյշը անասուններ եւ բոյսեր կը սիրէ եւ կը պաշտպանէ։
 • Արին-Արենոյշը միշտ զուարթ եւ խանդավառ է։
 • Արին-Արենոյշը աշխատասէր եւ կորովի է։
 • Արին-Արենոյշը տնտեսող է։
 • Արին-Արենոյշը մաքուր է մտածումով, խօսքով եւ գործով։

Scouting Salute “SCAOODAGAN PAREV

 • The three finger signify the three parts of the promise. 1. be faithful to God and homeland 2. always help others 3. obey the Scout/Guide law
 • The thumb on the little finger signifies the protection of the older to the younger scout.

salute

World Scouting

The World Flag

 • A: The three parts of the promise. • B: The compass needle always pointing to the right direction. • C: One star is the promise, the other the law. • D: Reef Knot that binds the world.

wosm